ned Over ons

Phichique, opgericht in 2015, is gevestigd in Alkmaar (Nederland) en richt zich op de internationale handel.

Phichique is gespecialiseerd in de handel van landbouwproducten, technische goederen en materieel. Ons enthousiast, creatief en proactief team is vertrouwd met de huidige (technologische) goederen en kan u helpen om distributienetwerken op te bouwen in het buitenland. Door onze vastberadenheid en volharding hebben wij een weg vrijgebaand voor ondernemers zoals u die in Zuidelijk Afrika een afzetmarkt zoeken.

Wij bieden u ervaring, kennis en kunde om u business te laten genereren. Wij zijn inmiddels actief in onder andere Botswana, Namibië, Zuid-Afrika, Pakistan en China.

eng About us

Phichique, founded in 2015, is based in Alkmaar (The Netherlands) and focuses on the international trade.

Phichique specializes in the trade of agricultural products, technical goods and equipment. Our enthusiastic, creative and proactive team is familiar with the current (technological) products and can help you to build distribution networks abroad. Our determination and perseverance will launch entrepreneurs like you into the trade market of southern Africa.

We offer you our experience, our knowledge and our skills, so you can generate your business. Currently, we are active in countries such as Botswana, Namibia, South Africa, Pakistan and China.

ned Visie

Phichique wil handel drijven waarbij respect voor de mens, zijn cultuur en omgeving centraal staan.

Phichique staat voor een integere en transparante werkwijze. Kwaliteit vóór kwantiteit. De duurzaamheid van het product, de organisatie en van de relatie staan hierin voorop.

eng Vision

Phichique wants to trade with respect for people, its culture and his environment of crucial importance.

Phichique represents an honest and transparent manner. Quality before quantity. Durability of the product, the organization and the relationships are at the very forefront.

ned Missie

Phichique heeft als missie het ontsluiten van een handelsroute naar zuidelijk Afrika.

Onze ambitie is om in 2020 voor Europese bedrijven een veilige, betrouwbare en efficiënte handelsroute naar Afrika te hebben. Het uitgangspunt voor Phichique is hierbij de klantwens zodat we een sterke keten-samenwerking tot stand brengen.

eng Mission

Phichique’s mission is to set up a trade route to southern Africa.

Our ambition is for European companies to have a secure, reliable and efficient trade route to Africa by 2010. For Phichique, the customer’s wish is their basic assumption to establish a strong and successful chain-cooperation.

ned Trading

Phichique heeft zich gespecialiseerd in het exporteren van materieel, ICT-producten en agri-producten. Door middel van ons uitgebreide netwerk en onze zorgvuldig opgezette logistiek en planning, zorgen wij dat de aangeboden goederen efficiënt bij de juiste afnemers terecht komen. Ook onderzoeken wij voor u of er een afzetmarkt is voor uw product.

Wij helpen u graag uw business in zuidelijk Afrika te kunnen afzetten. Dit doen wij door ons als actieve partners op te stellen en u te laten profiteren van onze contacten, kennis en ervaring.

We hechten er zeer aan dat het proces in een positieve sfeer tot stand komt en dat er gewerkt wordt vanuit één teamgedachte. Hierbij is een gelijkwaardige positie van alle betrokken partners een primaire voorwaarde. Wij zijn er van overtuigd dat door deze gelijkwaardige positie een natuurlijke samenwerking tot stand komt. Alleen dan kan er als team worden gewerkt.

eng Trading

Phichique is specialized in the export of equipment, IT-products and agricultural products. Through our extensive network and our carefully designed logistics and planning, we ensure that the shipment enters efficiently with the right customers. Also, we can explore for you whether there is a market for your product.

We are ready to help you marketing your business in southern Africa. We’ll establish this by being an active partner and letting you benefit from our network, knowledge and experience.We attach great importance to establishing this whole process in a positive atmosphere and working from one-team-concept. The equal status of all partners is hereby an essential precondition. We believe this equal status brings up a cooperation in a natural way. Only then we can work as a team.

ned Logistiek

Phichique helpt bedrijven met het organiseren van het verzenden van producten of grondstoffen. Wij verzorgen de expeditie van alle soorten goederen van en naar Botswana. Zowel over water, over weg, over het spoor, door de lucht of een combinatie hiervan.

Als expediteurs helpen wij u bij alle aspecten van het logistieke proces, zoals:

• aanvragen en afhandelen van vergunningen;
• onderhandelen van de beste tarieven;
• boeken van ladingen bij rederijen;
• coördinatie tussen verschillende partijen;
• opslag van goederen;
• douaneformaliteiten.

Tijdens de uitvoering van een project zorgen wij voor controlemomenten. Hierin wordt vastgelegd waar de producten zich bevinden en of ze op tijd en in alle tevredenheid bij de afnemer terecht zijn gekomen. Na de aflevering blijven wij uiteraard garant staan voor het door ons geleverde product. Indien er na aflevering nog gebreken en/of storingen zijn, zal daar door ons adequaat op worden gereageerd.

Wilt u uw eigen lading verschepen naar zuidelijk Afrika?

Neem contact met ons op en wij regelen het hele logistieke traject.

eng Logistics

Phichique helps companies organizing the sending of products or materials. We handle the shipping of all types of goods to and from Botswana. By Water, by road, by rail, through the air or combined.

As agents we help you in all aspects of the logistics process, including:

• applications and dealing with permits;
• negotiate the best rates;
• booking of cargoes by shipping companies;
• coordination between various parties;
• storage of goods;
• customs formalities.

During the execution of a project, we provide some checkpoints. It defines where the products are and whether they ended up on time and with complete satisfaction with the customer. After delivery we will of course continue to stand surety for the product supplied by us. If after delivery there are deficiencies and /or malfunction, there will be an adequate respond by us.

Do you want to ship your cargo to southern Africa?

Please contact us and we will arrange all the logistics needed.

ned Project in uitvoering:

KGWEBO YA MMIDI (The maize project)

Wij werken aan een handelsroute welke zorg draagt voor een structurele handelsstroom tussen Europa en Botswana. Vanuit Botswana worden de omliggende landen voorzien van de gevraagde producten.

Op korte termijn zien wij uit naar de levering van mais aan zuidelijk Afrika met als doel hiermee een lange relatie met zuidelijk Afrika en in het bijzonder Botswana op te zetten. Ons doel is om een handelsroute op te zetten vanuit Europa richting zuidelijk Afrika met als handelscentrum Gaborone, de hoofdstad van Botswana. Botswana ligt in het midden van zuidelijk Afrika. Phichique ziet Botswana als middelpunt van zuidelijk Afrika in de toekomst.

engProject in uitvoering:

KGWEBO YA MMIDI (The maize project)

We are working on a trade route which ensures a structural trade flow between Europe and Botswana. Neighbouring countries are provided with the requested products from Botswana.

In the short term, we look forward to the delivery of maize in southern Africa aiming to establish a long relationship with southern Africa and Botswana in particular. Our goal is to establish a trade route from Europe towards southern Africa, with Gaborone, capital of Botswana as a trading centre. Botswana is in the middle of southern Africa. Phichique foresees and anticipates at Botswana being the economic centre of southern Africa in the future.

CONTACT

PhiChique b.v.

Bezoek adres:
Koningsspil 51
1834 TG Sint Pancras
Nederland

Post adres:
Koningsspil 51
1834 TG Sint Pancras
Nederland

Mail: info@phichique.com
Telefoon : +31 (0)72 20 20 010

CONTACT

PhiChique b.v.

Visit address:
Koningsspil 51
1834 TG Sint Pancras
The Netherlands

Postal address:
Koningsspil 51
1834 TG Sint Pancras
The Netherlands

Mail: info@phichique.com
Phone: +31 (0)72 20 20 010